Swissmed Centrum Zdrowia
(+48) 58 524 15 00
PRZYCHODNIA OFERTA DLA FIRM DLA SENIORA SZPITAL

Raporty bieżące 2018

1. RB 6/2018 : NWZ 24.01.2018 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

NWZ 24.01.2018 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 stycznia 2018 roku reprezentowane było 57,04 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.490.086). Próg 5 % głosów (tj.: 174.505 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:
Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 97,10 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

2. RB 5/2018 : Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

Gdańsk, 30 stycznia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018

Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 29.01.2018 r. aneksu z dnia 02.01.2018 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. ("AneksSZP"), zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy AneksuSZP strony postanowiły, nadać umowie brzmienie określone w załączniku do tego aneksu, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wynosi maksymalnie 180.180,00 zł.

3. RB 4/2018 : Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Gdańsk, 24 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24.01.2018 r. na mocy uchwał nr 4 i 5 z dnia 24.01.2018 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Andrzeja Przewoźnika oraz Pana Wojciecha Rogowskiego. Pan Andrzej Przewoźnik posiada wykształcenie wyższe - dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w 1989 roku. W dniu 21.04.1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 533.
Przebieg pracy zawodowej:
1994 r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 r. pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) - makler papierów wartościowych, od 1995 r. kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 r. Wiceprezes Zarządu, od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu.
2000 r. - 2003 r. Dom Maklerski Polonia Net S.A. - makler papierów wartościowych, Dyrektor Oddziału Warszawskiego.
2005 r. - 2015 r. Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny.
2005 r. - nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - makler papierów wartościowych, Prezes Zarządu.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność w:
(a) Domu Maklerskim Capital Partners S.A. - pracując jako makler papierów wartościowych i sprawując funkcję Prezesa Zarządu,
(b) Procad S.A. - wykonując funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Oprócz powyższego prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą "Doradztwo - Andrzej Przewoźnik" (aktualnie działalność jest zawieszona - od 31 stycznia 2017 r.).
Żadna z wykonywanych przez Pana Andrzeja Przewoźnika działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Andrzej Przewoźnik nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Andrzej Przewoźnik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Wojciech Rogowski jest lekarzem medycyny. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1995 r. uzyskał specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej. W 1999 r. uzyskał specjalizację II stopnia z radioterapii onkologicznej, a w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pan Wojciech Rogowski w 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania i uzyskał tytułu MBA. W 2004 r. uzyskał specjalizację z onkologii klinicznej. Pan Wojciech Rogowski przynależy do: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz do European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.
Przebieg pracy zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
(a) od 1991 r. do 2008 r. Klinika Onkologii i Radioterapii AMG w Gdańsku i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku
(b) od 16.06.2008 r. do 31.08.2015 r. Ordynator Oddziału Chemioterapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
(c) od 11.09.2009 r. do 30.09.2015 r. Kierownik Oddziału Klinicznego Chemioterapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(d) od 15.09.2005 r. Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Medyczny Magodent Sp. z o.o. (Grupa Luxmed).
Ponadto Pan Wojciech Rogowski posiada następujące doświadczenie:
(1) utworzenie Poradni Onkologicznej przy Szpitalu im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie funkcji Kierownika tej Poradni od 1996 r. do 2008 r.
(2) kierowanie pracami Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Gdańsku od 1999 r. do 2004 r.
(3) praca w krajowym zespole ekspertów wyceniających procedury radioterapeutyczne uwieńczona powstaniem procedur wysokospecjalistycznych w radioterapii,
(4) doświadczenie związane z kierowaniem Klinicznym Oddziałem Chemioterapii w Olsztynie,
(5) współpraca z oddziałami wojewódzkimi NFZ m.in. w opiniowaniu zasadności leczenia, kreowaniu polityki regionalnej w dziedzinie onkologii, tworzeniu map potrzeb zdrowotnych,
(6) zarządzanie 80 osobowym personelem w Szpitalu MSWiA w Olsztynie i 600 osobowym w Magodent Sp. z o.o. w Warszawie,
(7) inicjator i główny organizator Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych,
(8) udział w licznych panelach ekspertów i organach doradczych w tym m in.: członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie kadencja 2012 -2016, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki od 16.07.2012 r., Konsultant Wojewódzki do spraw onkologii klinicznej województwa warmińsko-mazurskiego od 2012 r., członek Krajowej Rady do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia od grudnia 2014 r.
Pan Wojciech Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Wojciech Rogowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. RB 3/2018 : Uchwały podjęte na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

Gdańsk,dnia 24 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 24 stycznia 2018 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załącznik do pobrania

5. RB 2/2018 : Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23.01.2018 r. otrzymał od Pana Zbigniewa Grucy oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2018 r. na godzinę 11. Oświadczenie Pana Zbigniewa Grucy nie zawiera przyczyn rezygnacji.

6. RB 1/2018 : Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18.01.2018 r. otrzymał od Pana Pawła Sobkiewicza oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2018 r. na godzinę 11. Oświadczenie Pana Pawła Sobkiewicza nie zawiera przyczyn rezygnacji.

Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Jaśkowa Dolina
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie